Bavaria 50 Cruiser "OLGA"
2009 / 4

15.4 m

4.5 m

1.85 m

320

750

12.6

4.2

131.5 2

20.55

75 .. Volvo Penta

3

4

9

2.05 m

220V/12V